Loading...
Om oss 2019-03-14T13:15:12+01:00

Vi delar namn med Yggdrasil, världsträdet i den fornnordiska gudasagan.

För att göra skillnaden mellan saga och verklighet tydlig är vårt fullständiga namn Yggdrasil Miljömanagement AB. Men vi kallar oss för Yggdrasil. Trädet som enligt sagan överlevde jordens undergång, Ragnarök, är en inspirerande symbol i vårt arbete för en hållbar utveckling.

Vi har bland annat lång erfarenhet av att arbeta med företag och organisationer inom hälsa, vård och omsorg. Våra beprövade modeller och skräddarsydda lösningar har i många av våra uppdrag lett till certifieringar som vid upphandling varit en konkurrensfördel för våra kunder.

Yggdrasils affärsidé är att göra arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö roligt, enkelt och engagerande. Vi vill identifiera och lyfta guldkornen i våra kunders verksamhet.

Yggdrasil är certifierad enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Det är i enkelheten det finns tid att fundera över sina verkliga förbättringar

Sunt förnuft och bättre lönsamhet. Det är vad vi kan hjälpa din verksamhet med. Miljömanagement handlar om att låta ett helt nytt tänk genomsyra hela verksamheten. Något som blir både en strategisk resurs samt ger ny energi till organisationen.

Yggdrasil hjälper företag och organisationer med utredning, rådgivning, utbildning och integrering av kvalitet, miljö och arbetsmiljö i privat och effentlig verksamhet. Syftet med våra konsulttjänster är att bidra till en hållbar utveckling och samtidigt förbättra lönsamheten.

Miljöfrågor är grunden för Yggdrasils verksamhet men vi är även specialiserade på kvalitets- och arbetsmiljöfrågor. Både miljö, kvalitet och arbetsmiljö handlar om att hushålla och använda resurser på rätt sätt.

Genomförda uppdrag speglar våra styrkor och vår mångsidighet

Revisioner

 • Miljörevision av större förvaltningsorganisation
 • Miljö och hållbarhetsrevision utifrån ISO 14001 och ISO 26000 av restaurangkedja
 • Miljörevision av flera landstingsdrivna sjukhus
 • Miljö, kvalitet och arbetsmiljörevisioner av privata vårdgivare
 • Miljörevision av privat kulturverksamhet
 • Miljörevision av ett flertal myndigheter

LOU och miljökrav vid upphandling samt uppföljning av miljökrav

 • Miljö- och hållbarhetskrav vid upphandlingar på landstingsdrivet sjukhus samt uppföljning av tidigare ställda krav
 • Pilotrevision av kommunal upphandlingsverksamhet avseende hållbarhet
 • Kartlagt upphandlingsprocess i samband med miljöutredning i kommun
 • Kartlagt miljökrav vid inköp/upphandling i samband med miljöutredning av myndighet
 • Tagit fram miljöbilaga med miljö- och hållbarhetskrav för upphandling av medicinteknisk utrustning åt landsting
 • Följt upp miljökrav i ramavtal för under sex års tid, sammanlagt 350 uppföljningar i 35 avtal och 190 leverantörer
 • Hållit ett stort antal utbildningar om uppföljning av miljökrav

Miljöutredningar enligt ISO 14001:2015

 • Kartlägga och värdera miljöaspekter utifrån ett livscykelperspektiv i kommun
 • Kartlägga och värdera miljöaspekter utifrån ett livscykelperspektiv hos myndighet
 • Uppdatera miljöutredningen till nya standarden utifrån ett livscykelperspektiv hos en privat vårdgivare
 • Uppdatera miljöaspektlista, omvärldsanalys, intressentkartläggning och riskbedömning utifrån ett livscykelperspektiv i ett landstingsdrivet sjukhus
 • Genomföra miljöutredning inför införande av miljöledningssystem utifrån ett livscykelperspektiv hos privat kulturaktör

GAP-analyser

 •  Mellan befintliga system och OHSAS 18001 18001, ISO 14001 och ISO 9001 för större privat vårdgivare
 • Mellan ISO 14001:2004 och ISO 14001:2015 för statlig myndighet
 • Mellan ISO 14001:2004 och ISO 14001:2015 för flera landstingsdrivna sjukhus

Diplomering, miljö- och kvalitetsstandard

 • Framtagande av en kvalitetsstandard för kvalitetsdiplomering
 • Framtagande av metod för kvalitetsdiplomering
 • Framtagande av metod för miljödiplomering

Ledningssystem miljö/kvalitet

 • Införa och uppdatera miljöledningssystemet på flera enheter inom bl.a. restaurang, PR och vård
 • Införa och uppdatera kvalitets- och miljöledningssystemet inom bl.a. restaurang, PR, vård, fastighet och skola
 • Införa ett integrerat ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö för statlig myndighet
 • Integrera miljöledningssystem i ett befintligt kvalitetsledningssystem
 • Införa miljöledningssystem för bemanningsföretag och folkhögskolor
 • Integrera miljöhänsyn och revisionsverktyg i kvalitetsarbetet

Miljö- och hållbarhetsredovisningar

 • Större förvaltningsorganisation, Hållbarhetsredovisning och miljöredovisning åt större förvaltningsorganisation
 • Genomförde en intressent- och väsentlighetsanalys enligt GRI G4 för kommunikationsbyrå
 • Miljöredovisning för sjukhus

Yggdrasils konsulter

Petra Michélsen
Petra Michélsen070-666 85 90, petra.michelsen@yggdrasilmiljo.se

VD och grundare av Yggdrasil. Miljö- och kvalitetskonsult med mer än 20 års erfarenhet från branschen. Högskoleutbildad systemekolog.

”Min uppfattning är att många vill arbeta med miljö, kvalitet och arbetsmiljö för att skapa förtroende och ta sitt ansvar för sin verksamhet och den påverkan den kan ge upphov till både inom verksamheten och i omvärlden. Det är ett angeläget uppdrag som jag mer än gärna hjälper till med.”

Petra Michélsen

VD och grundare av Yggdrasil

Miljö- och kvalitetskonsult med mer än 20 års erfarenhet från branschen

Högskoleutbildad systemekolog

– Jag ville vara ute i naturen när jag blir stor! berättar Petra om sina framtidsplaner som liten. Så blev det inte helt fullt, men att jobba med miljöfrågor genom sitt eget företag blev helt rätt.

Petras drivkraft som konsult är att få det att verka enkelt och roligt. Att få folk att ändra mindset och att vilja förändra, få kunden att äga frågorna.

– Det bästa som finns är att träffa en kund som gått vidare och utvecklats vidare själv.

Petra utgår alltid från kundens behov och försöker hitta enkla och roliga metoder att arbeta systematiskt tillsammans med kunden.

– Det är i enkelheten det finns tid att fundera över sina verkliga förbättringar. Det gäller att hitta bra arbetssätt så att det blir lätt att göra rätt.

En av Petras stora styrkor är att hon har lätt för att se systematiken och därför kan identifiera behov, visualisera dem och föreslå en lösning. Genom att se lösningar driver hon verksamheter framåt.

Petra tror på att skapa engagemang och förståelse kring miljö- och kvalitetsfrågor.

– Min uppfattning är att många vill arbeta med miljö, kvalitet och arbetsmiljö för att skapa förtroende och ta sitt ansvar för sin verksamhet och den påverkan den kan ge upphov till både inom verksamheten och i omvärlden. Det är ett angeläget uppdrag som jag mer än gärna hjälper till med, säger Petra.

Om jobbet på Yggdrasil säger Petra: – Lika roligt som det är att se kundernas aha-upplevelser, lika roligt är det att se konsulterna i företaget växa.

Petra älskar konsultuppdragen men har insett att hon varken hinner eller behöver göra allt själv. Mixen av erfarenheter i företaget är en trygghet, det är bra att det finns nya idéer och input, samtidigt som det finns seniora konsulter att luta sig mot.

Per Wadstein
Per Wadstein070-660 70 73, per.wadstein@yggdrasilmiljo.se

Senior rådgivare och föreläsare inom hållbar utveckling med expertkunskap inom klimat och energi. Högskoleutbildad geolog och biolog.

Christina Levin
Christina Levin073-845 60 18, christina.levin@yggdrasilmiljo.se

Upphandlingsexpert med fokus på uppföljning av miljökrav i leverantörskedjan. Lean-ledare och Sex Sigma utbildad på Blackbelt nivå. Högskoleutbildad geolog.

”Vi lever i en spännande tid, jag tycker mig se en växande vilja hos människor att engagera sig inom miljöfrågor. Att ta vara på det här engagemanget är oerhört viktigt, för att inte säga centralt, att vi arbetar med.”

Christina Levin

Upphandlingsexpert med fokus på uppföljning av miljökrav i leverantörskedjan.
Lean-ledare och Sex Sigma utbildad på Blackbelt nivå.
Högskoleutbildad geolog.

Christina ser det som ett privilegium att jobba med miljöfrågor. Att arbeta för att skapa hållbara förutsättningar för kommande generationer är något Christina uppskattar. Miljö och hållbarhet är viktigt och engagerande, och det berör alla.

– Vi lever i en spännande tid, jag tycker mig se en växande vilja hos människor att engagera sig inom miljöfrågor, säger Christina. Att ta vara på det här engagemanget är oerhört viktigt, för att inte säga centralt, att vi arbetar med, fortsätter Christina.

Förutom klimatfrågan är Christina intresserad av kemikalier och andra faktorer som kommer att påverka oss i framtiden men som inte märks här och nu. – Vi måste utvecklas och ständigt anpassa oss till nya förutsättningar.

Christina har gedigen erfarenhet och kunskap om avtalsuppföljning med särskilt fokus på miljökrav. Hon har även infört och utvecklat integrerade ledningssystem i ett antal stora organisationer. Det som driver Christina i hennes arbete är känslan av belöning när arbetet ger resultat och leder till förbättring. – Varje liten förbättring eller förebyggande av problem är värt allt arbete, summerar Christina.

Leena Kuuva-Matsåker
Leena Kuuva-Matsåker070-763 24 95, leena.kuuvamatsaker@yggdrasilmiljo.se

Konsult inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Ackrediterad revisionsledare. Högskoleutbildad kemi- och arbetsmiljöingengör.

”Ska man som verksamhet arbeta med ledningssystem är det centralt att det finns kunskap om hur ledningssystemen ska användas. Systematiskt arbete med miljö- kvalitet- och arbetsmiljöfrågor är ett bra verktyg för att effektivisera och sträva efter ständiga förbättring inom olika verksamheter.”

Leena Kuuva-Matsåker

Konsult inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Ackrediterad revisionsledare.

Högskoleutbildad kemi- och arbetsmiljöingengör

Leenas specialistområde har blivit arbetsmiljö men det som driver Lena och sporrar henne i hennes arbete är få verksamheter att se helheten, hur arbetsmiljö, miljö och kvalitet hänger samman.

– Miljöfrågan ensam är inte den viktigaste frågan vi har. Den är viktig ur ett samhällsperspektiv men den behöver integreras med kvalitets- och arbetsmiljöfrågor för att få en verklig nytta i verksamheter, säger Leena.

Leena som är utbildad kemiingengör i grunden såg hur olika intressen krockade när miljöarbetet på 90-talet tog fart i många verksamheter.

– Förslaget att städa med ättika är ett sånt exempel. Bra ur miljösynpunkt men arbetar du som städare hela dagarna är det inte bra ur arbetsmiljösynpunkt.

I samband med att miljöstandarden kom 1996 blev miljöarbetet mer systematiskt och succesivt skedde en integrering av arbetsmiljö, kvalitet och miljö.

En nyckelfråga enligt Leena är utbildning. Att skapa en djup förståelse för de olika delarna, men också för dess samverkan.

– Ska man som verksamhet arbeta med ledningssystem är det centralt att det finns kunskap om hur ledningssystemen ska användas. Systematiskt arbete med miljö- kvalitet- och arbetsmiljöfrågor är ett bra verktyg för att effektivisera och sträva efter ständiga förbättring inom olika verksamheter, fortsätter Leena.

Leena arbetar helst som coach och handledare med hela arbetsgruppen där företagen har eget ansvar för utveckling av sin verksamhet. Grunden är alltid ledningens beslut för utveckling och införandet av ledningssystem.

– Verksamheten ska ha nytta av ledningssystemet. Det ska göra det dagliga arbetet lättare och effektivare att genomföra samt ge ordning och reda i företaget. Kvalitet omfattar hela verksamheten, alla delar, inget undantag och med ett starkt kundfokus.

Matilda Michélsen
Matilda Michélsen073 634 89 82, matilda.michelsen@yggdrasilmiljo.se

Jurist med inriktning på miljörätt, arbetsrätt och hållbar utveckling.

”För att uppnå hållbar utveckling måste alla dimensioner i en verksamhet samverka. Det går inte att fokusera på enbart aspekt, utan det är i samspelet som resultat uppnås.”

Matilda Michélsen

Jurist med inriktning på miljörätt och arbetsrätt. Studerat hållbar utveckling vid Uppsala universitet.

Matilda tog examen från juristprogrammet under våren 2017. Hon skrev sitt avslutande examensarbete om hållbarhetsrapportering enligt de nya kraven i årsredovisningslagen och har länge intresserat sig för miljöfrågor.

– Det är spännande att se hur lagstiftningen påverkar det praktiska arbetet inom hållbarhetsområdet och jag är väldigt glad att få jobba med här frågorna. På längre sikt tror jag vi kommer få se en mer detaljerad och ingripande lagstiftning som ställer ännu högre krav på företag. Det känns som om vi äntligen har börjat förstå vikten av att flytta hållbarhetsfrågor in i företagsledningen, säger Matilda.

Matilda intresserar sig för hela spektrumet av hållbar utveckling: miljömässig, social och ekonomisk och de upplevda motsättningarna.

– En stor utmaning tror jag är att förena de tre pelarna av hållbar utveckling. Vi kan inte alltid låta ekonomiska intressen gå före, för då blir resultatet inte hållbart.

Vår verksamhetspolicy

Vi som arbetar i Yggdrasil Miljömanagement vill med våra tjänster bidra till en bättre miljö i strävan mot en hållbar utveckling. Det gör vi genom att ständigt utveckla våra tjänster och vår kompetens inom miljö- kvalitets- och arbetsmiljöområdet. Att följa tillämplig lagstiftning är ett minimikrav i vår verksamhet.

Med helhetssyn i vårt arbete och i samarbete med våra uppdragsgivare ska vi ständigt minska vår egen och våra kunders miljöpåverkan. Samtidigt vill vi bidra till högre kostnadseffektivitet, verksamhetsnytta och konkurrensfördelar hos våra kunder.

Genom att prioritera förnyelsebara material och använda oss av miljövänliga transporter minimerar vi vår skadliga inverkan på människor, djur och natur.

Vår kompetens och vårt engagemang styr även vårt interna arbete och bidrar till en trivsam, utvecklande och säker arbetsmiljö för våra medarbetare. Nöjda medarbetare medverkar till att goda relationer skapas med våra kunder.

Vad vill du ha hjälp med?